หลักการออกกำลังกายทั่วไป

การออกกำลังกายสำหรับบุคคลทื่ั่วไปอย่างน้อย 30่ นาที ต่อวันอย่างต่อเนื่อง(ผู้เริ่มต้นอาจจะ 10+10+10 นาที= 30 นาที/วัน) จำนวน 5 วัน ต่อสัปดาห์ โดยไม่ควรออิกกำลังกาย เั่กิน 1 ชัั่ีวโมง (มากกว่า 1 ชั่วโมง เป็นการฝึกซ้อม และออกกำลังกายประเภทนักกีฬา)

       สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนที่จะทำการออกกำลังกาย และจต้องออกกำลังกายให้เหมาสมกับวัย และโรคด้วย

ลำดับการออกกำลังแบ่งออก 4 ช่วงด้วยกัน อย่างละขั้นตอนขาดทิ้งตอนใดตอนหนึ่งเพราะอาจทำให้บาดเจ็บ เกิดอันตรายจาการออกกำลังกายได้

1.วอร์มอัพ 5-10 นาที

2.ยืดเส้น (1กับ2สฃลับกันได้) 5-10 นาที

3.ออกกำลังกาย 20-30 นาที

4.คูลดาวน์(คลายกล้ามเนื้อ) 5-10 นาที

สำหรับใครชอบกีฬา หรือ ออกกำลังกายประเภทไหน นานาจิตตังครับผม และขึ้นอยู่กับว่า เล่นเพื่ออะไรเพราะแต่ละคนมีเป้าต่างกัน