หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง 073 510 618 หรือ 073 530 618

หมายเลขภายใน 5618

ติดต่อบุคลากรโดยตรง

1 งานสนับสนุนการดำเนินงานฯ และศึกษาวิจัยฯ นายกรพัฒน์   วรรณสกล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

2 งานพัฒนาระบบบริการสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวโรสลิน มามะ นักวิชาการสาธารณสุข

3 งานให้บริการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และพลังอำนาจชุมชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                                                  นายมะรุสตา สะมะแอ                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

4 งานเทคโนโลยีสนเทศและสื่อสารสุขภาพ นายมะหามหมัดฟาดิส บือราเฮง เจ้าพนักงานโสตทัศน์