บุคลากรของกลุ่มงานสุขศึกษา

1.นายกรพัฒน์ วรรณสกล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มงาน

2.นายมะรุสตา สะมะแอ    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

3.นางสาวโรสลิน มามะ    นักวิชาการสาธารณสุข

4. นายมะหาหมัดฟาดิส บือราเฮง เจ้าพนักงานโสตทัศน์