No Shortcut To Success

สรุปเนื้อหาจาก นโยบายงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.นราฯ โดย นายแพทย์วิชัย วีเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ภารกิจกลุ่มงานสุขศึกษาฯ

กลุ่มงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ให้บริการ

1.งานบริการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพงานสุขศึกษาในเครือข่ายบริการสุขภาพ

2.งานค้นหาและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชน

3.งานบริการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมผู้ป่วย,พัฒนาวิชาการและคุณภาพงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล

4.งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพ

5.งานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ